Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Zmiany w rozkładzie jazdy PKS Zielona Góra

Informujemy, że z dniem 1 lutego 2019 r. nastąpią zmiany w rozkładzie jazdy PKS poprzez zwiększenie ilości kursów, zgodnie z załączoną ulotką. Obecny rozkład jazdy jest rozwiązaniem przejściowym i będzie obowiązywał w miesiącu lutym 2019 r. Od marca 2019 r. wejdzie w życie nowy rozkład jazdy, który w istotnym stopniu usprawni komunikację pasażerską na terenie gminy Świdnica i trasach do i z Zielonej Góry.

Zaproszenie na IV sesję Rady Gminy

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2018r, poz. 994 z późn. zm.) i § 24 pkt 4 Statutu Gminy Świdnica zwołuję IV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37. 
 
Proponowany porządek obrad IV sesji Rady Gminy Świdnica:
1. Otwarcie sesji.
2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
3. Sprawozdanie Wójta o jego pracach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
5. Interpelacje i zapytania radnych.
6. Wolne wnioski i informacje.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
7.1.podwyższenia kryterium dochodowego w celu udzielenia wsparcia w ramach wieloletniego rządowego programu ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.2. zasad zwrotu wydatków na świadczenia w formie posiłku, pomoc rzeczową w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem rządowym ,,Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.3.ustanowienia wieloletniego rządowego programu osłonowego w zakresie dożywiania ,,Posiłek  w szkole i w domu” na lata 2019-2023;
7.4.uchwalenia Gminnego programu wspierania rodziny w gminie Świdnica  na lata 2019-2021;
7.5 ustanowienia zasad przyznawania radnym diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
7.6.ustanowienia zasad przyznawania sołtysom diet i zwrotu kosztów podróży służbowej;
7.7. wyrażenia zgody na oddanie w najem lokalu użytkowego stanowiącego własność Gminy Świdnica;
7.8.zmian do budżetu Gminy Świdnica na rok 2019.
8. Zamknięcie obrad.
   Przewodniczący  Rady Gminy
 Tomasz Marczewski

Wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) o godz. 14.00 w Urzędzie Gminy Świdnica, przy ul. Długiej Nr 38.
 
Transmisje z sesji na żywo i wszytkie nagrane sesje dostępne są pod adresem: https://www.youtube.com/channel/UCNEPZxNwqGcTPOnJyHVDO1A

Zaproszenie do składania ofert

Wójt Gminy Świdnica zaprasza do składania ofert na zorganizowanie i przeprowadzenie kolonii letniej  dla dzieci z terenu gminy Świdnica w roku 2019.
Informacje w pełnym tekście można znaleźć na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy Świdnica: http://www.bip.swidnica.zgora.pl/204/Zapytania_ofertowe/

Załączniki

Żegnamy samorządowca

 
Wspólnota samorządowa pogrążona jest w smutku i żalu po śmierci Prezydenta Pawła Adamowicza. Ja osobiście jestem przerażony tą zbrodnią, która była uderzeniem w konkretnego człowieka i czytelną ideę Polski otwartej i przyjaznej dla swoich obywateli. Oby z tej tragedii wszyscy wyciągnęli właściwe wnioski, by nigdy już nic takiego nie wydarzyło się.
Przekazuję wyrazy współczucia rodzinie i bliskim Prezydenta Pawła Adamowicza.
Wójt Gminy Świdnica
Krzysztof Stefański
 

Pomoc dla bezdomnych

W odpowiedzi na zaproszenie do składania ofert pn.,,Świadczenie usług schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica” wpłynęła jedna oferta - Fundacji  Wzajemnej Pomocy ,,ARKA”, która spełniła wszystkie wymogi formalne zawarte w ogłoszeniu. Wykonawca będzie świadczył usługi schronienia dla osób bezdomnych z terenu gminy Świdnica w 2019 roku.

Ostrzeżenie meteorologiczne

Wsparcie psychologiczno-terapeutyczne dla mieszkańców gminy Świdnica

W ramach realizacji zadań Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy oraz Gminnej Komisji ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych zapewniona jest pomoc psychologiczna i terapeutyczna dla mieszkańców gminy Świdnica.  
Rejestrować można się telefonicznie w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Świdnicy - 68 327 32 30 lub osobiście w gabinecie terapeutycznym znajdującym się w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji przy ul. Ogrodowej 36A w Świdnicy, w godzinach pracy specjalistów.
Godziny pracy specjalistów:
Dorota Opala - psycholog kliniczny, seksuolog, psychoonkolog; pomoc psychologiczna                      w sytuacji kryzysowej, pomoc psychologiczna dla osób dotkniętych przemocą seksualną, terapia uzależnień behawioralnych (uzależnienie od internetu, hazardu, objadania się),  grupowe wsparcie dla rodziców dzieci niepełnosprawnych.
Gabinet w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
Poniedziałek –  9.00-15.00
Wtorek -  9.00-15.00
Środa – 9.00-15.00
Czwartek – 9.00- 13.00
Anna Komorowska – psychoterapeuta uzależnień; terapia DDA, osób współuzależnionych                      i ofiar przemocy, praca nad problemami alkoholowymi osób uzależnionych i członków                           ich rodzin,  terapia indywidualna w sytuacji kryzysowej, terapia grupowa dla osób z chorobami nowotworowymi.
Gabinet w Gminnym Ośrodku Sportu i Rekreacji
Środa – 17.00-21.00 (indywidualna terapia uzależnień)
Piątek – 17.00-21.00 (terapia grupowa dla osób z chorobami nowotworowymi)

Konkurs dla stowarzyszeń

15 stycznia 2019 został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w 2019 roku. Stowarzyszenia mają do dyspozycji 146,5 tys. zł na realizację zadań w zakresie: 
1) podtrzymania i upowszechniania tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej; 
2) ochrony i promocji zdrowia;
3) działalności na rzecz osób w wieku emerytalnym;
4) działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych; 
5) nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania; 
6) działalności na rzecz dzieci i młodzieży w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; 
7) kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego;
8) wspierania i upowszechniania kultury fizycznej;
9) ekologii i ochrony zwierząt oraz ochrony dziedzictwa przyrodniczego.
Oferty należy przesłać lub złożyć w Urzędzie Gminy, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica, w terminie do dnia 15 lutego 2019 r. do godz. 14.00.
Więcej informacji oraz pliki do pobrania w Biuletynie Informacji Publicznej w zakładce Współpraca z organizacjami samorządowymi/Otwarte konkursy ofert http://bip.swidnica.zgora.pl/190/Otwarte_konkursy_ofert/

Społeczne konsultacje projektu Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju

Gorąco zachęcamy Państwa do aktywnego udziału w konsultacjach. Projekt Strategii, formularz zgłaszania uwag oraz harmonogram spotkan konsultacyjnych w województwach dostępny jest na stronie ministerstwa Inwestycji i Rozwoju.
 

Ostrzeżenia meteorologiczne

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map