Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

Odświeżona Gazeta Gminna

Pierwszy w tym roku numer Gazety Gminnej przedstawiamy w nieco odnowionej szacie graficznej. Już ponad dwa lata Gazeta trafia do Państwa domów, czas więc na drobny lifting. W styczniowym numerze po raz pierwszy Babcie i Dziadkowie będą mogli przeczytać życzenia złożone przez Wnuków i Prawnuków. Mamy nadzieję, że wszystkim przyniosą one wiele radości. A tematem numeru są inwestycje gminne – zarówno te zakończone w 2020, jak i bieżące. Życzymy miłej lektury!
 
Okłada styczniowego wydania Gazety Gminnej, na której znajdują się zdjęcia realizowanych w 2020 roku inwestycji (hala sportowa w Słonem, przedszkole gminne oraz biblioteka gminna)

Plan zimowego utrzymania dróg gminnych

Za zimowe utrzymanie dróg gminnych odpowiedzialny jest :
Zakład Usług Komunalnych
ul. Długa nr 25
66-008 Świdnica
tel/fax 68 327-37-18 lub tel. 68  327-37-04
Nadzór nad zimowym utrzymaniem dróg gminnych pełni pracownik ZUK Bogdan Ziemiański tel. 663-130-072
 
Odśnieżanie i posypywanie utwardzonych dróg gminnych solą wykonywać będzie Przedsiębiorstwo Instalacyjno-Budowlano-Usługowe ul. Jana Pawła II nr 33, 66-100 Sulechów.
 

Ostrzeżenie meteorologiczne

Prognozowane zamarzanie mokrej nawierzchni dróg i chodników po opadach mokrego śniegu.
 

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2021/2022 W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH 500+ i ŚWIADCZENIACH 300+

INFORMACJA O NOWYM OKRESIE ZASIŁKOWYM 2021/2022
W ŚWIADCZENIACH WYCHOWAWCZYCH 500+ i ŚWIADCZENIACH 300+
 
W celu uzyskania świadczenia wychowawczego (500+) na nowy okres zasiłkowy 2021/2022 należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdnicy przy ul. Długiej 85/1 (tel. 68 3273-230).
Wnioski można również składać elektronicznie za pośrednictwem: Portalu Emp@tia, Bankowości elektronicznej oraz Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS).
Wnioski w formie elektronicznej można składać od 1 lutego 2021r., a w formie papierowej od
1 kwietnia 2021r.
Ponadto druki są dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej:
 
            W celu uzyskania świadczenia 300+ na nowy rok 2021 należy złożyć odpowiedni wniosek wraz z niezbędnymi dokumentami w siedzibie Gminnego Ośrodka lub elektronicznie  w okresie od 1 lutego 2021r. do 30 listopada 2021r.
W przypadku złożenia prawidłowo wypełnionego i kompletnego wniosku w okresie:
 • od 1 lutego do 30 czerwca 2021 r. - rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia dobry start nastąpi w okresie lipiec-sierpień 2021r.
 • od 1 lipca do 30 listopada 2021 r. - rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia nastąpi w terminie do dwóch miesięcy od dnia złożenia wniosku.
 
Wnioski są dostępne w siedzibie GOPS w Świdnicy oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Świdnica:
http://bip.swidnica.zgora.pl/procedury/5/66/Dobry_Start_300_2B/
oraz na stronie internetowej Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej
 
 

XXV sesja Rady Gminy Świdnica

RO.0012.  .2021                                                                                                          Data: 11.01.2021 r.                                                                                          
Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie komisji.
 2. Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał w sprawie:
1) uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
d) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
f) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
g) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
h) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały  budżetowej,
i) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
4) przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. i cwu na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica;
5) wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych.
      6. Zamknięcie posiedzenia.   
 
     Przewodniczący Rady Gminy
     Tomasz Marczewski
 
RO.0002.1.2021                                                                                                         Data: 11.01.2021 r.                                                                                                          
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XXV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 16.12.2020 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
4) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez
wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
6) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
7) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
8) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
      8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030.
      9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
     10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. i cwu na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica.
     11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych.
     12. Zamknięcie obrad.     
         
     Przewodniczący Rady Gminy
     Tomasz Marczewski
 
 

Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19

Uprzejmie informujemy, że Wojewódzki Zakład Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp. prowadzi rekrutację osób do projektu unijnego „Azymut – własna firma. Młodzi na swoim w dobie COVID-19”, w ramach Osi Priorytetowej I: Rynek pracy otwarty dla wszystkich, Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.
 
Celem projektu jest wzrost aktywności zawodowej 50 mieszkańców województwa lubuskiego, poprzez udzielenie bezzwrotnej dotacji na utworzenie przedsiębiorstwa do kwoty 23 050,00 zł na osobę, przeprowadzenie szkolenia umożliwiającego uzyskanie wiedzy i umiejętności niezbędnych do podjęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, a także wsparcie pomostowe wypłacane przez 6 miesięcy do kwoty 1 475,00 zł miesięcznie na osobę.
 
WZDZ w Gorzowie Wlkp. obejmie wsparciem 50 mieszkańców woj. lubuskiego, biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Urzędzie Pracy w wieku 18-29 lat, które utraciły pracę po 1.03.2020r. w związku z COVID-19.
 
W związku z powyższym bardzo prosimy o pomoc w rekrutacji uczestników poprzez rozpowszechnienie informacji o możliwości uzyskania wsparcia ze środków unijnych w Wojewódzkim Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Gorzowie Wlkp.
 

Projekt ,,Zdrowie, rodzina, praca”

Projekt ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica
 
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Świdnicy w partnerstwie z Fundacją Wzajemnej Pomocy ,,ARKA” rozpoczął realizację projektu ,,Zdrowie, rodzina, praca” – aktywna integracja beneficjentów GOPS z terenu gminy Świdnica współfinansowanego  z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020 w ramach Osi priorytetowej 7. Równowaga społeczna,  Działania 7.1 Programy aktywnej integracji realizowane przez ośrodki pomocy społecznej. 
Wartość projektu wynosi 200 000,00 zł (kwota dofinansowania 170 000,00 zł, wkład własny 30 000,00 zł). Projekt będzie realizowany w okresie od 01.01.2021r. – 31.12.2022r. Projektem obejmiemy 20 osób będących beneficjentami ośrodka z problemami opiekuńczo – wychowawczymi, problemem bezrobocia, niepełnosprawności oraz bezdomności. W okresie realizacji projektu zapewnimy uczestnikom wsparcie psychologa, asystenta rodziny. Będziemy realizować pracę socjalną, zorganizujemy warsztaty ,,Szkoła dla rodziców”, piknik majowy, spotkanie integracyjne ,,Mikołajki”, grudniowe spotkania świąteczne, szkolenia zawodowe.
Głównym celem projektu jest wzrost kompetencji społeczno – zawodowych u klientów GOPS w Świdnicy umożliwiając im powrót do życia społecznego, w tym docelowo na rynek pracy. Ponadto rezultatem projektu będzie wypracowany model pracy socjalnej z wykorzystaniem instrumentów aktywnej integracji, który zostanie wdrożony w pracę socjalną ośrodka na przyszłe lata.
 
Anna Mierzwa
Kierownik GOPS
 

„Uczmy się Seniora”

Przedstawiamy prezentację podsumowującą projekt „Uczmy się Seniora”, który był realizowany przez Stowarzyszenie LGD Między Odrą a Bobrem. Uczestników projektu gościliśmy również w Gminnym Domu Kultury w Świdnicy, gdzie odbywały się warsztaty.

Punkty szczepień

Powstała mapa z lokalizacjami punktów szczepień przeciw COVID-19 w całym kraju. Lista ma być na bieżąco aktualizowana. Na terenie gminy Świdnica punkt szczepień znajduje się w Przychodni Lekarskiej Panaceum.

Konkurs na magiczne zdjęcie

Zachęcamy do udziału w konkursie fotograficznym, który będzie trwał prawie cały rok. Celem konkursu jest wyłonienie zdjęć, które zostaną zamieszone w kalendarzu gminnym na rok 2022. Tytuł zarówno konkursu, jak i kalendarza brzmi „Magiczna Gmina Świdnica”. Zależy nam więc aby fotografie ukazywały w sposób „magiczny” ludzi, budynki, drzewa, kwiaty, zwierzęta i wszystko inne, co uda się uchwycić. Życzymy dobrej zabawy!

Załączniki

Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map