Aktualności

Czy terytorium gminy się zmieni?

Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki zwrócił się do Rady Gminy Świdnica o wyrażenie pozytywnej opinii poprzedzonej przeprowadzeniem konsultacji z mieszkańcami gminy w sprawie zmiany granic Gminy Świdnica.
 
Zmiana granic ma związek z planowaną południową obwodnicą Zielonej Góry. Jej odcinek o długości około 1,5 km znajduje się na terenie gminy Świdnica w okolicy Wilkanowa. W myśl Ustawy o drogach publicznych jego zarządcą powinien być Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad. Dzięki zmianie granic gminy cała trasa obwodnicy znajdzie się na terenie Zielonej Góry, a w konsekwencji wszelkie decyzje związane z jej realizacją i eksploatacją,  w tym również ewentualną rozbudową o dodatkowe pasy ruchu lub zwiększeniem przepustowości skrzyżowania dróg krajowych nr 27 z 32, znajdą się w gestii Prezydenta Miasta Zielona Góra.
Formą rekompensaty za przekazanie miastu Zielona Góra działek, na których znajdzie się obwodnica południowa będzie wyłączenie z obszaru Zielonej Góry terenu znajdującego się od strony miejscowości Piaski i włączenie go do terytorium Gminy Świdnica. Rada Gminy Świdnica uchwałą Nr XV/121/2020 z dnia 22 stycznia 2020 r. ograniczyła przeprowadzenie konsultacji do mieszkańców sołectw: Świdnica, Wilkanowo oraz Piaski.
Konsultacje zostaną przeprowadzone w dniach 17 – 21 lutego 2020 r. i będą odbywały się  w następujący sposób:
a) w formie spotkań z mieszkańcami sołectw: Wilkanowo w dniu 18.02.2020 r. godz. 18.00 w sali wiejskiej w Wilkanowie; Świdnica w dniu 19.02.2020 r. godz. 18.00 w GOK w Świdnicy; Piaski w dniu 20.02.2020 r. godz. 18.00 w sali wiejskiej w Piaskach;
b) w formie elektronicznej za pośrednictwem poczty e-mail na adres: urzadsw@swidnica.zgora.pl;
c) pocztą tradycyjną pod adresem: Urząd Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica;
d) bezpośrednio – poprzez złożenie formularza w sekretariacie Urzędu Gminy Świdnica, ul. Długa 38, 66-008 Świdnica;.
e) formularze konsultacji należy złożyć do dnia 21.02.2020 r. do godz. 14.00, decyduje data wpływu do Urzędu.
 
Formularz konsultacji, mapkę przebiegu obwodnicy oraz wykazy przekazywanych wzajemnie przez Gminę Świdnica oraz Miasto Zielona Góra działek można obejrzeć i pobrać na stronie urzędu w zakładce DLA MIESZKAŃCA/KONSULTACJE SPOŁECZNE.

Odcinek Rumiankowej po remoncie

 
Zakończyła się inwestycja, w ramach której przebudowano nawierzchnię ul. Rumiankowej w Świdnicy i zjazdów z kostki betonowej, wybudowano dojścia do posesji oraz wyregulowano istniejące studnie kanalizacyjne, skrzynki zasuw i zaworów. Długość przebudowanej drogi to 180 m. Zadanie kosztowało 236 tys. zł. Koszt został w całości pokryty z budżetu Gminy Świdnica. 
 
 
 
 
 
 

W szachy nad zalewem

Teren wokół Zalewu Świdnickiego robi się coraz bardziej atrakcyjny. Został tam ustawiony stół do gry w szachy i warcaby z czterema siedzeniami. Jedynie figury trzeba przynieść swoje. Dodatkowo pojawiło się 5 nowych koszy betonowych, aby łatwiej było utrzymać porządek. W niedalekich planach jest rozbudowa systemu monitorowania. Gospodarz obiektu tj. Gminny Ośrodek Sportu i Rekreacji przygotował jeszcze kilka niespodzianek, aby umilić mieszkańcom czas spędzany nad zalewem. Ale o tym wkrótce.
 
 

Rozruch SUW Drzonów

Mieszkańcy Buchałowa, Drzonowa, Radomi i Orzewa mogą narzekać na brudną wodę lub jej chwilowy brak. Jest to spowodowane pracami rozruchowymi nowej stacji uzdatniania wody. Jedną z kluczowych i bardzo oczekiwanych inwestycji realizowanych na terenie gminy Świdnica jest rozbudowa i modernizacja stacji uzdatniania wody w Drzonowie. Prace są na ukończeniu. Inwestycja obejmowała budowę nowego zbiornika wody czystej oraz budowę i przebudowę wszystkich niezbędnych instalacji i obiektów w procesie uzdatniania wody. Dotychczas woda z gminnego ujęcia w Drzonowie poddawana była uzdatnieniu na dwóch filtrach pospiesznych oraz na szeregu filtrów automatycznych w procesie odżelaziania i odmanganiania. W związku z szybkim rozwojem zabudowy mieszkaniowej, co wpływa na wzrost poboru wody, dochodziło do przekroczeń dopuszczalnych wartości manganu i żelaza, dlatego też podjęto decyzję o przebudowie i rozbudowie systemu uzdatniania wody. W ramach modernizacji zaprojektowano nowy, wydajniejszy układ technologiczny składający się z podwójnego stopnia filtracji, wykonano dodatkowy zbiornik na wodę pitną  o pojemności 200 m3, uruchomiono drugą zastępczą studnię głębinową, pracującą naprzemiennie ze studnią roboczą. Dokonano również przebudowy istniejącego budynku stacji uzdatniania wody, poprawiając przy tym funkcjonalność i estetykę obiektu. Obecnie trwają prace rozruchowe, które do momentu zsynchronizowania ustawień sterowania i automatyki mogą powodować spadki ciśnienia, chwilowe wstrzymanie dostawy wody lub jej zanieczyszczenie. W najbliższym czasie planowane jest czyszczenie, dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowych na terenie miejscowości Orzewo, Radomia, Buchałów i Drzonów. Pozwoli to wyeliminować zalegające w rurociągach osady. O dokładnym terminie prac mieszkańcy będą informowani odrębnymi komunikatami, w których zostaną podane szczegółowe dane.
 

Wracają dyżury wójta

Po feriach zimowych wracają wtorkowe dyżury Wójta Gminy Świdnica Krzysztofa Stefańskiego dla mieszkańców. Pierwszy odbędzie się 11 lutego w godz. 12.00 -17.00. Wcześniej należy umówić się telefonicznie pod numerem 68 327 31 15 lub uzgodnić godzinę bezpośrednio w sekretariacie urzędu.

Strefa w Letnicy

Miesiąc temu zakończyły się prace nad przygotowaniem strefy inwestycyjnej w Letnicy. Mają tu działać firmy z obszaru inteligentnych specjalizacji. Na przyszłych inwestorów czekają ulgi podatkowe.
Inwestycja jest realizowana pn. "Kompleksowe uzbrojenie strefy inwestycyjnej w miejscowości Letnica w gminie Świdnica – etap II". Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego - Lubuskie 2020”. Całkowita wartość projektu to 3,47 mln zł. Dofinansowanie wyniosło ok. 1,95 mln zł.
Strefa obejmuje 4 ha działek w Letnicy, które właśnie zostały przygotowane pod przyszłe inwestycje. Wybudowano drogę wewnętrzną, chodniki, zjazdy, infrastrukturę energetyczną zasilającą m.in. nowe oświetlenie drogowe. Powstała też sieć wodociągowa, kanalizacja sanitarna oraz przepompownia ścieków.

Na terenie strefy wydzielono działki. Przynajmniej w jednej z nich ma pojawić się firma działająca w obszarze inteligentnych specjalizacji, a są to m.in.: zielona gospodarka, zdrowie i jakość życia oraz innowacyjny przemysł. Uwarunkowania meteorologiczne i geograficzne powodują, że w strefie Letnica istnieją szczególnie sprzyjające warunki dla budowy farmy fotowoltaicznej i rozwoju energetyki odnawialnej. Ich pojawienie się w strefie zwiększy wykorzystanie potencjału innowacyjnego lubuskich ośrodków transferu technologii z obszaru inteligentnych specjalizacji. Warto też zauważyć, że kilkanaście kilometrów dalej działa Park Naukowo Technologiczny Uniwersytetu Zielonogórskiego oraz sam Uniwersytet z Wydziałami Informatyki Elektrotechniki i Automatyki czy też nowo utworzonym Instytutem Autostrada Technologii i Innowacji. Jest więc skąd pozyskiwać fachowe kadry.
Teren strefy jest bardzo korzystnie zlokalizowany pod względem komunikacyjnym. Gminę Świdnica przecinają dwie drogi krajowe łączące Zieloną Górę z granicą polsko-niemiecką. Droga krajowa nr 32 biegnąca do Gubina oraz DK27 w kierunku Łęknicy. Z kolei przez Zieloną Górę szybko dotrzeć można do trasy ekspresowej S3, a za jej pośrednictwem do autostrad A2 i A4. Strefa Letnica skomunikowana jest też bezpośrednio z czynną linią kolejową nr 370 - znajduje się ona zaledwie 200 metrów od strefy Letnica.

Przedsiębiorcy, którzy zainwestują w letnickiej strefie mogą zostać zwolnieni z podatku od nieruchomości nawet na pięć lat. Zależeć to będzie od kilku warunków zawartych w uchwale gminy. M.in. chodzi tu ilość stworzonych nowych miejsc pracy, złożenia kompletu dokumentów na temat prowadzonej działalności, kontynuacji zatrudnienia itp.
Firmy zainteresowane strefą inwestycyjną mogą skontaktować się z pracownikami Referatu Gospodarki i Rozwoju urzędu gminy pod nr telefonu 68 327 31 15 wew. 145.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Widokówki z gminy

Wielu mieszkańców pytało nas w ubiegłym roku o widokówki z gminy Świdnica. Potrzebowali ich na zajęcia do szkoły, aby wysłać znajomym lub po prostu aby mieć taką w domu.  Posłuchaliśmy ich głosów i od dziś mamy – dwa różne wzory kartek w ciekawych formatach. Każdego, kto chciałby zostać posiadaczem takiej widokówki – zapraszamy do urzędu.
 

Sprawdź się w ortografii

Po raz pierwszy zapraszamy wszystkich mieszkańców na konkurs ortograficzny zorganizowany z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego. To świetna okazja na sprawdzenie swoich ortograficznych umiejętności. Zapewniamy, że prace nie będą pokazywane publiczności, a ogłoszone zostaną jedynie nazwiska zwycięzców. Ruszyły zapisy – liczba miejsc ograniczona. Szczegóły na plakacie i w regulaminie.
 

Załączniki

Spotkanie gmin partnerskich

Wczoraj (23 bm.) gminę Świdnica odwiedzili zaprzyjaźnieni włodarze – burmistrz Lübbenau Helmut Wenzel oraz burmistrz Nowogrodu Bobrzańskiego Paweł Mierzwiak i jego zastępca Mirosław Walencik. Razem z zastępcą wójta Izabelą Mazurkiewicz omawiali plany wspólnych przedsięwzięć na rok 2020. W spotkaniu wyjątkowo uczestniczył wójt Krzysztof Stefański, a wszystko z okazji 15-lecia podpisania oficjalnej umowy partnerskiej między gminami Lübbenau i Świdnica. K. Stefański wręczył H. Wenzlowi rzeźbę przedstawiającą dwóch chłopców trzymających polską i niemiecka flagę. Po omówieniu wspólnych planów goście zwiedzili urząd. Później dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Paulina Szewczyk zaprosiła wszystkich na warsztaty rzeźbienia w glinie. Wójt pokazał gościom Centrum Psychologiczno-Terapeutyczne, nowo powstający Dom Seniora, wszyscy udali się też do Muzeum Archeologicznego Środkowego Nadodrza, aby obejrzeć wystawę mieszkanki Lübbenau Hildegard Lubig. Spotkanie zakończyło się wspólnym spacerem wokół Zalewu Świdnickiego i obiadem. Włodarze byli pozytywnie zaskoczeni intensywnością działań prowadzonych przez Gminę Świdnica oraz dobrym funkcjonowaniem samorządu. W spotkaniu wzięli udział również pracownicy urzędów odpowiedzialni za współpracę zagraniczną.

Elementy dodatkowe powiązane z tym akapitem w informacji

Na sesji o obwodnicy

W związku z planowaną budową południowej obwodnicy Zielonej Góry, na wczorajszej (22 stycznia br.) sesji Rady Gminy Świdnica obecni byli: Prezydent Zielonej Góry Janusz Kubicki i Wiceprezydent Krzysztof Kaliszuk. Rada Gminy podjęła uchwałę o przeprowadzeniu konsultacji z mieszkańcami. Maja one dotyczyć zmiany granic gminy Świdnica w zakresie niezbędnym do zrealizowania tej potrzebnej wszystkim inwestycji. Szczegółowe informacje dot. konsultacji oraz dokładne terminy udostępnimy na stronie urzędu w przyszłym tygodniu.
 
1 2 3 4 5 6 ... 75

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej