Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

ŚWIADCZENIA REKOMPENSUJĄCE

Wypłata świadczenia pieniężnego rekompensującego utracone zarobki żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe

Karta sprawy:
Jednostka prowadząca sprawę:
RO – Inspektor ds. OCZKiO
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
Telefon: +48 68 327 32 14
Fax: +48 68 327 31 27
 
 
Podstawa prawna:
Zgodnie z art. 119a ust. 1 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1430 z późn. zmianami) – żołnierzowi rezerwy oraz osobie przeniesionej do rezerwy niebędącej żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe, z wyjątkiem ćwiczeń trwających do dwudziestu czterech godzin odbywających się w czasie lub dniu wolnym od pracy, przysługuje świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej, które mogliby uzyskać w okresie odbywania ćwiczeń wojskowych.
Sposób ustalania i tryb wypłacania świadczenia pieniężnego oraz tryb postępowania w tych sprawach, uwzględniając potrzebę rekompensaty utraconego wynagrodzenia albo dochodu oraz konieczność zapewnienia sprawności i szybkości postępowania określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 881).
Wniosek o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego żołnierz składa do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta właściwego ze względu na swoje miejsce pobytu stałego lub pobytu czasowego trwającego ponad trzy miesiące.
UWAGA: praca świadczona na podstawie zawartej umowy cywilnoprawnej nie powoduje nawiązania stosunku pracy/stosunku służbowego.
Użyte w niniejszej informacji określenia oznaczają:
 • żołnierz - żołnierza rezerwy oraz osobę przeniesioną do rezerwy niebędącą żołnierzem rezerwy, którzy odbyli ćwiczenia wojskowe,
 • świadczenie rekompensujące - świadczenie pieniężne rekompensujące utracone wynagrodzenie ze stosunku pracy lub stosunku służbowego albo dochód z prowadzonej działalności gospodarczej lub rolniczej.
Wymagane dokumenty:
 1. Wniosek żołnierza o ustalenie i wypłatę należnego świadczenia rekompensującego.
 2. Zaświadczenie o odbyciu przez żołnierza ćwiczeń wojskowych wydane przez dowódcę jednostki, w której żołnierz odbywał ćwiczenia.
 3. Zaświadczenie wydane przez:
 • naczelnika urzędu skarbowego – w stosunku do żołnierzy prowadzących działalność gospodarczą;
 • pracodawcę - w stosunku do żołnierzy będących pracownikami lub pozostających w stosunku służby;
 • wójta, burmistrza lub prezydent miasta - w stosunku do żołnierzy utrzymujących się wyłącznie z działalności rolniczej;
 • w którym została określona kwota dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu.
Podstawą prawną do wydania wymienionych w pkt 3 lit. a, b i c zaświadczeń i sposobu ustalenia kwot dziennego utraconego wynagrodzenia albo dochodu jest § 8 ust. 1 i 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 25 sierpnia 2015 r. w sprawie sposobu ustalania i trybu wypłacania świadczenia pieniężnego żołnierzom rezerwy oraz osobom przeniesionym do rezerwy niebędącym żołnierzami rezerwy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 881).
 
Inne kluczowe informacje:
Wniosek o ustalenie i wypłatę świadczenia rekompensującego należy złożyć nie później niż w ciągu trzech miesięcy od zakończenia ćwiczeń wojskowych.
Kwota dziennego utraconego wynagrodzenia lub dochodu nie może być wyższa od 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw obowiązującego w okresie poprzedzającym termin powołania do odbycia ćwiczeń wojskowych, którego wysokość ogłasza Prezes Głównego Urzędu Statystycznego. Jeżeli jednak dzienna kwota utraconego wynagrodzenia lub dochodu podana w zaświadczeniu, o którym mowa w cz. II pkt 3 lit. a, b lub c, jest wyższa – wtedy żołnierzowi wypłaca się świadczenie rekompensujące w kwocie 1/21 dwuipółkrotnego przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia, o którym mowa w zdaniu pierwszym, pomnożonej przez liczbę dni odbytych ćwiczeń wojskowych.
Świadczenie rekompensujące wypłaca się w kwocie pomniejszonej o uposażenie, jakie żołnierz otrzymał z tytułu odbytych ćwiczeń wojskowych.
 
Wymagane opłaty – Nie pobiera się.
 
Termin i tryb realizacji – Decyzja administracyjna do 30 dni od dnia złożenia wniosku.
 
Jednostka odpowiedzialna – Stanowisko Inspektor ds. OCZKiO. Pokój nr 20, telefon: 68 327 32 14 wew. 133
 
Odbiór świadczenia rekompensującego:
Należne świadczenie rekompensujące wypłaca się żołnierzowi w formie wskazanej we wniosku:
 • odbiór gotówki w Kasie Urzędu Gminy Świnicy przy ul. Długiej 38;
 • przelew na konto bankowe.
Przewidywany termin załatwienia sprawy:
Niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 dni licząc od dnia następującego po dniu wpływu wniosku do urzędu.
 
Tryb odwoławczy – Od decyzji przysługuje stronie odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Zielonej Górze za pośrednictwem Wójta Gminy Świdnica, w terminie 14 dni od jej doręczenia.
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej