Kwalifikacja wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019

Kto się musi stawić?
Zgodnie z art. 32 ust. 8 ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej (Dz. U. z 2018 r., poz. 1459, 1669, 2182, 2245) i § 4 ust. 1 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Ministra Obrony Narodowej z dnia 23 listopada, 2009 r. w sprawie kwalifikacji wojskowej (Dz. U. z 2017 r., poz. 1980), na komisję wojskową 2019 muszą obowiązkowo stawić:
 • urodzeni w 2000 roku,
 • urodzeni w latach 1995–1999, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej,
 • wszystkie osoby z roczników 1998–1999, które w trakcie poprzednich kwalifikacji uznano
  za czasowo niezdolne do służby wojskowej
 • do tego, na kwalifikację wojskową obowiązkowo muszą stawić się kobiety z roczników
  1995–2000 posiadające kwalifikacje przydatne do czynnej służby wojskowej lub kończące
  w 2019 roku szkołę lub uczelnię medyczną, weterynaryjną albo kierunek psychologia
 • osoby pełnoletnie, które zgłosiły się ochotniczo do kwalifikacji wojskowej do końca roku kalendarzowego, w którym kończą 24 lata życia, jeżeli nie mają określonej kategorii zdolności
  do czynnej służby wojskowej.
 
Kiedy i gdzie należy się stawić do kwalifikacji?
Powiatowa Komisja Lekarska (PKL) dla Powiatu Zielonogórskiego pracuje od 11.03 do 1.04 2019 r.
Mężczyźni zameldowani na terenie Gminy Świdnica muszą stawić się przed PKL w dniu 25 lub
26 marca 2019 r. o godzinie 8.00 w Zielonej Górze – Medyczne Studium Zawodowe, ul. Wazów 44.
 
Na kwalifikację wojskową należy zabrać ze sobą:
 • dowód osobisty lub inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości;
 • dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli taką posiadamy;
 • aktualną fotografię o wymiarach 3 x 4 cm bez nakrycia głowy;
 • dokumenty potwierdzające poziom wykształcenia, kwalifikacje zawodowe, ewentualnie świadectwa ukończenia szkoły
Jeśli po raz kolejny stawiasz się na kwalifikację wojskową musisz zabrać dowód osobisty, dokumenty potwierdzające wykształcenie lub kontynuację nauki, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanych dokumentów, dokumentację medyczną dotyczącą chorób przewlekłych lub przebytych urazów, jeśli zaszły zmiany w stosunku do poprzednio posiadanej dokumentacji, książeczkę wojskową. 
 
Czy trzeba się stawić na wezwanie?
W przypadku niestawienia się do kwalifikacji wojskowej bez uzasadnionej przyczyny, Wójt z urzędu albo
na wniosek Przewodniczącego Powiatowej Komisji Lekarskiej lub Wojskowego Komendanta Uzupełnień, nakłada na osobę podlegającą kwalifikacji wojskowej grzywnę w celu przymuszenia
do stawienia się. Może też zarządzić przymusowe doprowadzenie przez policję do kwalifikacji wojskowej
w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji.
 
Dodatkowe informacji można uzyskać w Urzędzie Gminy Świdnica, pok.20, tel. (68) 327 31 15 w. 133.

Gdzie jesteśmy?

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej