Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Aktualności

XXV sesja Rady Gminy Świdnica

 • 11-01-2021
RO.0012.  .2021                                                                                                          Data: 11.01.2021 r.                                                                                          
Na podstawie § 68 ust. 1 Uchwały Nr LVII/331/2018 Rady Gminy Świdnica z dnia 24 września 2018 r. w sprawie Statutu Gminy Świdnica zwołuję wspólne posiedzenie komisji stałych Rady, które odbędzie się w dniu 20 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 13.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek wspólnego posiedzenia komisji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie komisji.
 2. Przedstawienie porządku wspólnego posiedzenia komisji.
 3. Przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia komisji.
 4. Wolne wnioski i informacje.
 5. Dyskusja i wydanie opinii nt. niżej wymienionych projektów uchwał w sprawie:
1) uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok:
a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
b) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
c) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
d) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
e) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
f) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
g) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
h) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały  budżetowej,
i) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
2) uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030;
3) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego.
4) przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. i cwu na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica;
5) wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych.
      6. Zamknięcie posiedzenia.   
 
     Przewodniczący Rady Gminy
     Tomasz Marczewski
 
RO.0002.1.2021                                                                                                         Data: 11.01.2021 r.                                                                                                          
Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 713 ze zm.) i § 24 pkt 5 Statutu Gminy Świdnica zwołuję XXV sesję Rady Gminy Świdnica, która odbędzie się w dniu 27 stycznia 2021 r. (środa) o godz. 16.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Świdnicy, przy ul. Ogrodowej Nr 37 oraz informuję, że na podstawie art. 15zzx ust. 2 ustawy z dnia 20.10.2020 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o szczególnych rozwiązaniach z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1842)
Proponowany porządek obrad XXV sesji Rady Gminy Świdnica:
 1. Otwarcie sesji.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Przyjęcie protokołu z XXIV sesji Rady Gminy z dnia 16.12.2020 r.
 4. Informacje Przewodniczącego Rady Gminy o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
 5. Wolne wnioski i informacje.
 6. Interpelacje i zapytania radnych.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Świdnica na 2021 rok.
1) przedstawienie projektu uchwały budżetowej,
2) przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej,
3) przedstawienie opinii Komisji Rady Gminy,
4) przedstawienie przyjętych poprawek do projektu uchwały budżetowej uwzględnionych przez
wójta oraz uzasadnienia wójta do wniosków nieuwzględnionych w projekcie uchwały budżetowej,
5) dyskusja nad wprowadzonymi poprawkami,
6) głosowanie nad poprawkami uwzględnionymi przez Wójta,
7) dyskusja nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta,
8) głosowanie nad wnioskami nieuwzględnionymi przez Wójta w projekcie uchwały budżetowej,
9) głosowanie w sprawie przyjęcia budżetu.
      8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2021-2030.
      9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zielonogórskiego
     10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia regulaminu udzielania dotacji celowej na dofinansowanie kosztów wymiany pieców c.o. i cwu na paliwo stałe w celu ograniczenia zanieczyszczeń powietrza na terenie gminy Świdnica.
     11. Podjęcie uchwały w sprawie wspólnej obsługi organizacyjno-administracyjnej jednostek organizacyjnych Gminy Świdnica zaliczanych do sektora finansów publicznych.
     12. Zamknięcie obrad.     
         
     Przewodniczący Rady Gminy
     Tomasz Marczewski
 
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją