Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Kontakt

Kontakt

  • 07-12-2018
URZĄD GMINY 
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica 
e-mail: urzadsw@swidnica.zgora.pl
Adres do doręczeń elektronicznych:
tel.: +48 68 327-31-15
 
Urząd czynny w godz.:
pn. 7.00-16.00
wt.- czw. 7:00-15.00
pt. 7.00-14.00

Po godzinach funkcjonowania kasy opłaty w Referacie Finansowym urzędu można uiszczać wyłącznie kartą płatniczą.
NR KONTA BANKOWEGO: 
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze   93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
URZĄD GMINY
ul. Długa 38, 66-008 Świdnica
urzadsw@swidnica.zgora.pl
 
WÓJT
Izabela Mazurkiewicz-Kąkol
i.mazurkiewicz@swidnica.zgora.pl
 
SEKRETARZ GMINY
Anna Kościukiewicz
sekretarz@swidnica.zgora.pl / wew. 150 lub 600 983 937
 
SKARBNIK GMINY
Katarzyna Wybranowska
skarbnik@swidnica.zgora.pl / wew. 149 lub 882 121 184
 
INSPEKTOR OCHRONY DANYCH
Anna Antoszek iod@swidnica.zgora.pl / 533-494-001
 
STRAŻ GMINNA
INSPEKTOR STRAŻY GMINNEJ  
ul. Długa 85, 66-008 Świdnica
 
REFERAT OGÓLNY
KIEROWNIK
Anita Nowak  a.nowak@swidnica.zgora.pl / wew. 135 lub 519 654 621
Sprawy:
- przyjmowanie wniosków o wydanie dowodu osobistego
- udostępnienie danych z rejestru PESEL i z rejestru mieszkańców
- prowadzenie postępowań administracyjnych w sprawach  o zameldowanie lub wymeldowanie
- wydawanie zaświadczeń z rejestru mieszkańców
- sporządzania testamentów allograficznych
- realizacja zadań wynikających z ustawy Prawo przedsiębiorców i z ustawy o CEIDG
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. OŚWIATY I WSPÓŁPRACY Z OSP
Dorota Sapa  d.sapa@swidnica.zgora.pl  wew. 121
Sprawy:
- współpraca z Ochotniczymi Strażami Pożarniczymi
- przygotowywanie decyzji o przyznaniu stypendiów naukowych
- przyjmowanie i realizacja wniosków pracodawców o przyznanie  dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
- organizowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. KADR I PŁAC ORAZ OBSŁUGI STATUTOWYCH ORGANÓW GMINY
Anna Równicka a.rownicka@swidnica.zgora.pl  wew. 128 lub 519 654 902
Sprawy:
- sprawy związane z wydawaniem zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
- obsługa Rady Gminy
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. INFORMATYKI 
Krzysztof Noga  k.noga[at]swidnica.zgora.pl  tel. 519654909 
Sprawy:
- prowadzenie witryny urzędowego Biuletynu Informacji Publicznej BIP
- prace w zakresie budowy, utrzymania i eksploatacji sieci transmisji danych
 
INSPEKTOR DS. OBRONY CYWILNEJ, ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO I OBRONNOŚCI
Arkadiusz Wieczorek oc@swidnica.zgora.pl  519 654 933 wew. 133 
Sprawy:
- zabezpieczenie informacji niejawnych
- realizacja zadań wynikających z ustawy o powszechnym obowiązku obrony ze szczególnym uwzględnieniem zadań związanych z kwalifikacją wojskową oraz realizacją świadczeń na rzecz obrony
 
STANOWISKO DS. OCHRONY INFORMACJI NIEJAWNYCH PEŁNOMOCNIK DS. INFORMACJI NIEJAWNYCH
Ireneusz Nowak  oc[at]swidnica.zgora.pl  wew. 143
 
SEKRETARKA
Małgorzata Heryan m.heryan@swidnica.zgora.pl  wew. 123
 
REFERAT FINANSOWY
 
ZASTĘPCA SKARBNIKA
Magdalena Zuber m.zuber@swidnica.zgora.pl tel. 519 654 727
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I ARCHIWUM ZAKŁADOWEGO
Agata Pańtak  a.pantak@swidnica.zgora.pl  wew. 127 tel. 882 133 326
Sprawy:
- prowadzenie Archiwum Zakładowego
- wydawanie zaświadczeń: o niezaleganiu w podatkach lub stwierdzających stan zaległości podatkowych podatnika, o wysokości zaległości podatkowych podatnika, o wysokości zaległości podatkowych zbywającego
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB FIZYCZNYCH I POMOCY PUBLICZNEJ
Małgorzata Wróblewska  m.wroblewska@swidnica.zgora.pl  wew. 127 / 519 654 712
Sprawy:
- składanie  informacji w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego
- składanie wniosków o wydanie zaświadczeń
- składanie wniosków w sprawie umorzeń, odroczeń i rozłożenia na raty zobowiązań podatkowych
- składanie wniosków o ulgi i zwolnienia podatkowe
 
INSPEKTOR DS. WYMIARU PODATKU OD OSÓB PRAWNYCH I OBSŁUGI KASY
Elżbieta Słowik  e.slowik@swidnica.zgora.pl  wew. 124 lub 519 654 713
Sprawy:
- obsługa kasy w zakresie podatków i opłat lokalnych
- składanie deklaracji podatku (rolnego, leśnego i od nieruchomości) od osób prawnych
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI PODATKOWEJ I WINDYKACJI
Renata Kordek r.kordek@swidnica.zgora.pl  wew. 134 lub 517898816
- składanie deklaracji podatku od środków transportowych
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Edyta Jarosiewicz  e.jarosiewicz@swidnica.zgora.pl  wew. 130 lub 519 654 714
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ
Patrycja Krupska p.krupska@swidnica.zgora.pl  wew. 130 lub 519 654 714
 
REFERAT GOSPODARKI I ROZWOJU
KIEROWNIK
Magdalena Dotka m.dotka@swidnica.zgora.pl  / tel. 887 330 500
- koordynowanie pracy Referatu Gospodarki i Rozwoju oraz bieżący nadzór realizowanymi zadaniami przez poszczególnych pracowników;
- nadzór nad inwestycjami realizowanymi na terenie gminy Świdnica
- realizacja spraw związanych z przygotowaniem postępowań związanych z udzieleniem zamówień publicznych na zadania prowadzone przez Urząd Gminy
 
Z-CA KIEROWNIKA
Paweł Rawdanis  p.rawdanis@swidnica.zgora.pl  wew. 123 lub 519 654 701
Sprawy:
- wydawanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach
- nakazy usuwania odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania
- naruszenia stanu wody na gruncie
- rejestr działalności regulowanej w zakresie odbioru odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
- wydawanie zezwoleń na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych
- nadzór nad wyłapywaniem bezdomnych psów
- zezwolenie na posiadanie psów ras uznanych za agresywne
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. BUDOWNICTWA I NADZORU NAD DROGAMI
Arkadiusz Korotczuk  a.korotczuk@swidnica.zgora.pl  wew. 138 lub 662 197 853
Sprawy:
- uzgodnienia infrastruktury technicznej w drogach
- uzgodnienia zjazdów
- oświetlenie uliczne
- współpraca z innymi zarządcami dróg przebiegających przez teren gminy
 
INSPEKTOR DS. BUDOWNICTWA I MELIORACJI
Edward Szober e.szober[at]swidnica.zgora.pl wew. 131 lub 513291263
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH
Monika Tyczyńska m.tyczynska@swidnica.zgora.pl 
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. ŚRODKÓW POMOCOWYCH
Joanna Domańska  j.domanska@swidnica.zgora.pl  wew. 140 lub 519 654 739
Sprawy:
- pozyskiwanie środków na finansowanie inwestycji gminnych
- monitorowanie projektów finansowanych ze środków zewnętrznych
- realizacja zadań związanych z opracowaniem dokumentów strategicznych gminy
- dofinansowanie spraw związanych z usuwaniem i utylizacją wyrobów zawierających azbest
- dofinansowanie kosztów wymiany kotła co. i cwu.
 
INSPEKTOR DS. ROLNICTWA I FUNDUSZU SOŁECKIEGO
Joanna Stremich j.stremich@swidnica.zgora.pl  wew. 132 lub 519 654 579
- współpraca w sołtysami i radami sołeckimi w zakresie prawidłowości realizacji funduszu sołeckiego
- dokonywanie przeglądów placów zabaw
- prowadzenie spraw związanych z szacowaniem szkód w rolnictwie, powstałych wskutek suszy, powodzi, gradobicia, itp.
- prowadzenie spraw oddawania w użytkowanie, dzierżawę i użyczenie nieruchomości stanowiących własność gminy
- prowadzenie teczek gospodarstw rolnych
- wydawanie zaświadczeń o pracy w gospodarstwie rolnym
- współpraca z kołami łowieckimi
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI I MELIORACJI
Małgorzata Żalejko m.zalejko@swdnica.zgora.pl  tel. 519654683
Sprawy:
- rozgraniczenie i podział nieruchomości, 
- zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie ON wykorzystywanego do produkcji rolnej,
- melioracje
- gospodarka nieruchomościami w zakresie m.in. przejęcia gruntów ze Skarbu Państwa i od osób prywatnych
 zagospodarowanie przestrzenne – wydawanie decyzji o warunkach zabudowy i lokalizacji inwestycji celu publicznego
- numeracja porządkowa nieruchomości oraz nazewnictwo ulic i placów
- przekształcanie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności
- wydawanie wypisów i wyrysów z planów zagospodarowania przestrzennego i studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego,
- wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu nieruchomości w planach zagospodarowania przestrzennego oraz Studium
 
REFERAT PROMOCJI, SPORTU I REKREACJI
KIEROWNIK
Dagmara Ostrowska d.ostrowska@swidnica.zgora.pl 
wew. 151 lub 602 727 080
promocja@swidnica.zgora,pl
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY ZAGRANICZNEJ
Maja Kostrzewa  m.kostrzewa@swidnica.zgora.pl / tel. 519 654 698
 
INSPEKTOR DS. PROMOCJI I WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI
Katarzyna Misztak  k.misztak@swidnica.zgora.pl / tel. 519 654 697
Sprawy:
- kontakt z mediami
- prowadzenie portalu internetowego oraz profilu facebookowego gminy      
- przygotowywanie wydawnictw
- realizacja wniosków o wydanie karty „Gmina jak rodzina” i „Gmina jak Rodzina 50 +”
- współpraca z działającymi na terenie gminy organizacjami pozarządowymi
- przyjmowanie wniosków o wydanie zezwolenia na przeprowdzenie imprezy masowej oraz wydanie decyzji na ich przeprowadzenie
- organizacja imprez gminnych,  uroczystości, wystąpień wójta
- wynajem hali sportowej i siłowni
- utrzymywanie boisk sportowych
- utrzymywanie zalewu świdnickiego jako miejsca rekreacji i odpoczynku dla mieszkańców
- promocja walorów turystycznych i gospodarczych oraz propagowanie wiedzy o Gminie Świdnica
- koordynacja przedsięwzięć związanych z pozyskiwaniem i wykorzystaniem środków pomocowych na działania promocyjne
- prowadzenie zadań w ramach współpracy międzygminnej i zagranicznej
- współpraca z Euroregionem Sprewa-Nysa-Bóbr i Lokalną Grupą Działania Między Odrą a Bobrem oraz innymi stowarzyszeniami i organizacjami, do których należy Gmina Świdnica
- organizacja konkursów gminnych
 
 
ZAKŁAD USŁUG KOMUNALNYCH
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
Adres do doręczeń elektronicznych:  /ZUKSwidnica/SkrytkaESP
Tel. 68 327 37 18, 68 327 37 04
 
KIEROWNIK
Magdalena Widańska
 
DZIAŁ FINANSOWY
68 327 37 18, wew. 33, 30, 35, 36
 
GŁÓWNA KSIĘGOWA
Emilia Szczerba e.szczerba@swidnica.zgora.pl / wew. 33
 
STARSZY INSPEKTOR DS. ROZLICZEŃ ZA WODĘ I ŚCIEKI / SEKRETARIAT
Małgorzata Piszczyńska-Kudła  m.piszczynska@swidnica.zgora.pl / wew. 30
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI NALEŻNOŚCI BUDŻETOWYCH
Marta Sygutowska m.sygutowska@swidnica.zgora.pl / wew. 35
 
INSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWYCH
Anna Maliszewska a.maliszewska@swidnica.zgora.pl / wew. 32
 
INSPEKTOR DS. OBSŁUGI KASY I WINDYKACJI
Beata Maćków b.mackow@swidnica.zgora.pl / wew. 36
Sprawy:
- wystawianie faktur VAT za pobór wody i odprowadzanie ścieków
- zgłaszanie wszelkich spraw dotyczących wodomierzy (wymiana, plombowanie itp.)
- odcięcia dostaw wody i odprowadzania ścieków
- zgłaszanie skarg, zażaleń
- zmiana danych teleadresowych
- księgowanie wpłat za pobór wody, odprowadzanie ścieków, wynajem sal wiejskich, opłaty cmentarne, komunalne lokale mieszkalne i użytkowe
- windykacja należności za pobór wody, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne, wynajem sal wiejskich, opłaty cmentarne, komunalne lokale mieszkalne i użytkowe (wezwania, wyjaśnianie stanów kont kontrahentów, tytuły wykonawcze, itp.)
- przyjmowanie wpłat w kasie Zakładu za pobór wody, odprowadzanie ścieków, odpady komunalne, wynajem sal wiejskich, opłaty cmentarne, komunalne lokale mieszkalne i użytkowe
- wystawianie faktur Vat dotyczących opłat za wynajem sal wiejskich
- zawieranie umów najmu sal wiejskich
 
DZIAŁ GOSPODARKI
 
GŁÓWNY SPECJALISTA DS. WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI
Mateusz Brodzik m.brodzik@swidnica.zgora.pl  / 68 327 37 18, wew. 31
Sprawy:
- wydawanie warunków technicznych podłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej
- sporządzanie umów o dostarczanie wody i odprowadzanie ścieków
- dokonywanie odbiorów końcowych przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- uzgadnianie dokumentacji projektowej przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych
- uzgadnianie tras projektowanych sieci gazowych, energetycznych, teletechnicznych itp. w zakresie kolizji z uzbrojeniem wodno-kanalizacyjnym
- współudział w planowaniu oraz realizacji inwestycji wodno- kanalizacyjnych
- weryfikowanie kosztorysów składanych przez wykonawców robót
- nadzór nad monitoringiem przepompowni ścieków
- nadzór nad gminnymi obiektami wodno – kanalizacyjnymi (SUWy, hydrofornie, oczyszczalnie ścieków)
- nadzór nad gminnymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi
- współpraca z konserwatorem sieci i urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych
- koordynacja zimowego utrzymania dróg gminnych
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI KOMUNALNEJ
Oskar Sinica o.sinica@swidnica.zgora.pl  / wew. 32
Sprawy:
- zawieranie umów najmu lokali mieszkalnych i użytkowych
- planowanie potrzeb w zakresie remontów, modernizacji, utrzymania i ochrony budynków komunalnych, sal wiejskich, przystanków i cmentarzy
- nadzór i kontrola stanu technicznego wiat przystankowych 
- sprawowanie nadzoru nad osobami skierowanymi przez sądy do odpracowania wyroków sądowych
- sprawowanie nadzoru nad osobami wykonującymi roboty publiczne, prace społeczno-użyteczne oraz prace interwencyjne
- analizowanie skarg i wniosków dotyczących gospodarki obiektami komunalnymi
- administrowanie cmentarzami komunalnymi
- zagospodarowanie wolnych miejsc przeznaczonych do pochówku osób zmarłych
- prowadzenie ewidencji dotyczącej miejsc pochówku
- wystawianie faktur Vat dotyczących opłat cmentarnych obowiązujących na cmentarzach komunalnych
- planowanie, organizowanie i nadzór nad utrzymaniem gminnych terenów zielonych
- przygotowanie i prowadzenie postępowania w zakresie wycinki drzew i krzewów
- prowadzenie i rejestr zgłoszeń awarii oświetlenia ulicznego oraz na jego podstawie zlecanie napraw
- sprawdzanie i nadzorowanie właściwego funkcjonowania oświetlenia ulicznego (z wyjątkiem lamp solarnych) oraz nadzorowanie częstotliwości załączania oświetlenia ulicznego
 
 
DZIAŁ GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI
 
STARSZY INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Małgorzata Pieczarka m.pieczarka@swidnica.zgora.pl / wew. 34
 
INSPEKTOR DS. GOSPODARKI ODPADAMI
Dorota Schmidt d.schmidt@swidnica.zgora.pl  wew. 34
Sprawy:
- przyjmowanie i weryfikacja deklaracji o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
- przygotowywanie decyzji określających wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w związku z niezłożeniem deklaracji
- prowadzenie korespondencji związanej z odbiorem i wywozem nieczystości stałych  (monitoring opróżniania kontenerów, pojemników)
- obsługa interesantów
- obsługa PSZOK
- nadzór nad realizacją obowiązków właścicieli nieruchomości związanych z utrzymaniem czystości i porządku
- koordynacja działań i współpraca z firmą zewnętrzną świadczącą usługi odbioru i wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy
- kontrole posesji w zakresie poprawnej selektywnej zbiórki odpadów komunalnych
 
 
PODINSPEKTOR DS. KSIĘGOWOŚCI BUDŻETOWEJ I ODPADÓW
Anna Chęcińska a.checinska@swidnica.zgora.pl / wew. 37
 
DZIAŁ TECHNICZNY
 
BRYGADZISTA
Jacek Wołoszyn  tel. 695 933 071, 605 933 071
 
KONSERWATOR
Ryszard Koper
 
KONSERWATOR
Jacek Burchała
 
PRACOWNIK GOSPODARCZY
Andrzej Kurzak
Sprawy:
- prace gospodarcze i porządkowe w budynkach i obiektach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalny w Świdnicy i terenu wokół tych obiektów (sale wiejskie, świetlice, kaplice cmentarne)
- drobne naprawy, remonty i konserwacja urządzeń technicznych, sanitarnych i sprzętów w budynkach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalny w Świdnicy
- naprawy ślusarskie i stolarskie (zamki, wyposażenie pomieszczeń)
- drobne prace malarskie, budowlane
- naprawy wiat przystankowych i utrzymywanie porządku na przystankach autobusowych,
- porządkowanie terenu na cmentarzach komunalnych
- pielęgnacja roślin, przycinanie drzew i krzewów, grabienie liści, wykaszanie terenów zielonych przy obiektach zarządzanych przez Zakład Usług Komunalny w Świdnicy (sale wiejskie, świetlice, kaplice cmentarne)
- naprawy i czyszczenie tablic informacyjnych na terenie gminy Świdnica
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – ŚWIDNICA  68 327-35-74
 
KONSERWATOR
Zbigniew Wadecki 
 
KONSERWATOR
Stanisław Szymański 
 
OCZYSZCZALNIA ŚCIEKÓW – DRZONÓW  68 321-57-15
 
KONSERWATOR
Marcin Siarkowski
 
KONSERWATOR
Stanisław Kloc
 
 
REFERAT CENTRUM USŁUG WSPÓLNYCH 
 
 GŁÓWNY KSIĘGOWY 
Agnieszka Graczyk - a.graczyk@swidnica.zgora.pl, tel. 519654670
 
INSPEKTOR DS. PŁAC I ZATRUDNIENIA
Katarzyna Myślicka - k.myslicka@swidnica.zgora.pl, tel. 882135626
 
 
GMINNY OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ 
ul. Długa 85/1, 66-008 Świdnica, tel. 68 327 32 30, fax 68 327 32 30 wew. 21
Adres do doręczeń elektronicznych:  /g0h308wlvk/SkrytkaESP
 
KIEROWNIK
Anna Mierzwa 
Tel. 68 3273-230 wew. 10
gops@swidnica.zgora.pl
ZASTĘPCA KIEROWNIKA
Alicja Łotocka-Czapla 
Tel. 68 3273-230 wew. 10
gops@swidnica.zgora.pl
 
REFERAT FINANSÓW
Główna księgowa – Agnieszka Łokietek
Referent ds. księgowości budżetowej i archiwum – Beata Tomaszewska
 
REFERAT ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO
Referent ds. świadczeń rodzinnych, alimentacyjnych i wychowawczych – Katarzyna Kautz   wew. 12
Sprawy:
- przyjmowanie i rozpatrywanie wniosków dot. świadczeń rodzinnych, świadczeń wychowawczych, funduszu alimentacyjnego, dobrego startu, świadczeń opiekuńczych, zasiłków pielęgnacyjnych, świadczenia rodzicielskiego, „becikowego”
- przyznawanie i wypłacanie ww. świadczeń
- prowadzenie egzekucji dot. dłużników alimentacyjnych
 
 
REFERAT POMOCY SPOŁECZNEJ
wew. 13 i 18
Sprawy:
- prowadzenie pracy socjalnej, udzielanie wsparcia i pomoc w zakresie rozwiązywania trudnych sytuacji życiowych
- usługi opiekuńcze
- dodatki mieszkaniowe i energetyczne
- kierowanie do Domów Pomocy Społecznej
- prowadzenie procedury Niebieskiej Karty
- stypendia socjalne
- dożywianie dzieci
- pomoc materialna
- paczki żywnościowe
- pomoc psychologiczna
- udzielanie schronienia
 
Rejon I :  Świdnica, Łochowo – Specjalista pracy socjalnej – Kamila Antecka
Rejon II:  Koźla, Grabowiec, Lipno, Letnica – Starszy specjalista pracy socjalny – Renata Getinger – Jaworska
Rejon III:  Drzonów, Radomia, Orzewo, Buchałów, Wilkanowo, Słone- specjalista pracy socjalnej – Agnieszka Skorek
Rejon IV:  Piaski, Przysiółek Rybno - Pracownik socjalny – Alicja Łotocka-Czapla
 
Asystent rodziny – Angelika Równicka
wew. 12
Sprawy:
- udzielanie wsparcia i pomoc w zakresie rozwiązywania problemów
- pomoc rodzinom w przezwyciężaniu sytuacji trudnych
- interwencja kryzysowa
 
CENTRUM PSYCHOLOGICZNO – TERAPEUTYCZNE
Psycholog kliniczny, seksuolog – Dorota Opala
Psycholog dziecięcy- Arneta Sobiechowska
Specjalista Psychoterapii uzależnień- Leszek Pieńczak
 
DOM DZIENNEGO POBYTU ,,SENIOR +’’
Fizjoterapeuta, terapeuta zajęciowy - Weronika Gazińska
Opiekun medyczny – Jolanta Sakowska
Opiekun, Pomoc administracyjna - Aneta Wadecka
 
 
Gminny Ośrodek Kultury
ul. Ogrodowa 37, tel. 513-319-558, e-mail: sekretariat@gokswidnica,pl
 
Dyrektor: Paulina Szewczyk
 
- zajęcia sekcji artystycznych dla każdej grupy wiekowej
- organizacja wydarzeń kulturalnych na terenie Gminy Świdnica
- wynajem sali widowiskowej lub pracowni artystycznej
- wynajem sprzętu technicznego
 
Gminna Biblioteka Publiczna
ul. Długa 25, tel. 513-319-566, e-mail: biblioteka@gokswidnica,pl
 
- dyskusyjne kluby książki
- spotkania miłośników poezji
- wypożyczanie książek, audiobooków
- czytelnia z dostępem do komputera, internetu, drukarki
- bookcrossing
 
 
ZIELONOGÓRSKA KOMUNIKACJA POWIATOWA
ul. Długa 25, 66-008 Świdnica
tel. 606790063, 788053322

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją