Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

PSZOK

Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Świdnicy

  • 23-06-2021
  • Zakład Usług Komunalnych w Świdnicy informuje, że od 5 lipca 2021r. czynny będzie Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) w Świdnicy przy ulicy Długiej 25
  • Punkt będzie otwarty w każdy poniedziałek w godz. 8.00 - 13.00.
  • Do PSZOK-u mogą być dostarczane odpady gromadzone w sposób selektywny  pochodzące wyłącznie z nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Świdnicy.
  • W PSZOK-u przyjmowane są odpady komunalne, takie jak:
- przeterminowane leki i chemikalia,
            - zużyte baterie i akumulatory,
- zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny,
- meble i inne odpady wielkogabarytowe do 6 szt. na nieruchomość raz na 6 miesięcy,
- odzież i tekstylia,
- zużyte opony do 4 szt. na nieruchomość raz na 6 miesięcy, 
- budowlano – remontowe i rozbiórkowe do 1 tony na nieruchomość na rok,
- papier, w tym tektura, odpady opakowaniowe z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury,
- tworzywa sztuczne, w tym odpady opakowaniowe z tworzyw sztucznych,
- szkło, w tym odpady opakowaniowe ze szkła,
- opakowania wielomateriałowe,
- metal, w tym odpady opakowaniowe z metali,
- odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi,
- bioodpady.
 
  • Do PSZOK-u nie można przywozić odpadów z działalności gospodarczej, w stosunku do  których stosuje się odrębne przepisy w zakresie gospodarowania odpadami.
  • Wjeżdżając na teren PSZOK należy:
- zgłosić się do Zakładu Usług Komunalnych w celu potwierdzenia uiszczania opłat za odbiór i wywóz odpadów komunalnych,
- posiadać odpowiednio wypełniony druk OŚWIADCZENIA O POCHODZENIU ODPADÓW KOMUNALNYCH DOSTARCZONYCH DO PSZOK - formularz oświadczenia  dostępny na stronie urzędu gminy,
- wyrzucając odpady należy je sortować
  • Niedostosowanie się do powyższych zasad skutkować będzie nieprzyjęciem odpadów do PSZOK-u.
 

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki