Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

CZYSTE POWIETRZE

Punkt konsultacujno-informacyjny

  • 17-12-2021
Mieszkańcy zainteresowani złożeniem wniosku w programie "Czyste Powietrze" powinni skontaktować się z pracownikiem Urzędu Gminy w celu umówienia spotkania i przygotowania wniosku.
 
Do zadań punktu konsultacyjnego należy:
- udzielanie informacji o Programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie,
- wsparcie w zakresie przygotowania wniosku o dofinansowanie,
- pomoc przy rozliczeniu przyznanego dofinansowania
- przeprowadzone wizyty u mieszkańców
 
Istenieje możliwość złożenia wniosku osobiście poprez portal beneficjenta -  https://portal.wfosigw.zgora.pl/
 
Gmina zawarła porozumienie z WFOŚiGW w Zielonej Górze dotyczące wspólnej realizacji Programu Czyste Powietrze. Utworzony został gminny punkt konsultacyjno-informatyczny. Otwarty jest codziennie w godzinach pracy urzędu gminy a we wtorki do godz. 17.00
Można również uzyskać informacje drogą telefoniczną pod nr 519 654 697 oraz poprzez email k.misztak@swidnica.zgora.pl, czystepowietrze@swidnica.zgora.pl
Aby złożyć wniosek na start potrzebujesz:
 
- adres email
- pesel
- dochód za rok poprzedzający (podstawowe dofinansowanie)
- zaświadczenie o dochodach wystawione przez GOPS w Świdnicy (podwyższone dofinansowanie)
- nr konta bankowego
- nr księgi wieczystej
- nr działki
- dokument potwierdzający prawo własności budynku mieszkalnego
- rok wydania zgody na budowę
- powierzchnia całkowita budynku w m2
Wymagane są również oświadczenia: (wypełnia sie je juz przy samym składaniu wniosku na ustalonym druku)
- współwłaścicieli o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia ujętego w niniejszym wniosku o dofinansowanie
- współmałżonka o wyrażeniu zgody na zaciągnięcie zobowiązań (jeśli wnioskodawca posiada ustaloną wspólność majątkową)
 
 
 
punk kosultacyjno-informacyjny

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki