Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Gminne Przedszkole

Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Świdnica”

  • 17-08-2022
 
Gmina Świdnica realizuje projekt pn.: „Nowe miejsca dla przedszkolaków w Gminie Świdnica 
Nr umowy RPLB.08.01.01-08-0004/20-00 z dnia 27.08.2020 r.
 
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do edukacji przedszkolnej w Gminie Świdnica i powiecie  zielonogórskim poprzez poszerzenie bazy oświatowej o nowe 45 miejsc wychowania przedszkolnego. Celem szczegółowym projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług w zakresie edukacji przedszkolnej dzięki organizacji zajęć dodatkowych, wyrównujących szanse edukacyjne dzieci, w tym zajęć logopedycznych i rozwijających kompetencje emocjonalno-społeczne dla 95 dzieci oraz rozwój kompetencji dwóch nauczycieli w obszarze pedagogiki specjalnej.
 
Zaplanowane działania będą realizowane w okresie 01.07.2022 – 30.06.2023 r. i przyczynią się do zwiększenia dostępu do wychowania przedszkolnego na obszarach o niskim stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej, w szczególności wśród dzieci z niepełnosprawnościami oraz wyrównywania szans edukacyjnych, rozwojowych dzieci ze specjalnymi potrzebami i poprawy jakości wychowania przedszkolnego.
 
 
Całkowita wartość projektu: 979 144,08 zł
Kwota dofinansowania z Unii Europejskiej: 832 273,23 zł
Dofinansowanie: 85%
 
 
Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Lubuskie 2020, Oś priorytetowa: 8. Nowoczesna edukacja, Działanie: 8.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej, Poddziałanie 8.1.1. Poprawa dostępności i jakości edukacji przedszkolnej - projekty realizowane poza formułą ZIT.

Elementy dodatkowe powiązane z tą informacją

Załączniki