Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020

Regionalny Program Operacyjny – Lubuskie 2020 jest narzędziem, za pomocą którego realizowana jest polityka spójności na obszarze województwa lubuskiego w perspektywie finansowej Unii Europejskiej na lata 2014-2020.
 
Nadrzędnym celem programu jest długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców województwa lubuskiego poprzez wykorzystanie i wzmocnienie potencjałów regionu i skoncentrowane niwelowanie barier rozwojowych.
 
W ramach RPO-L2020 realizowane będą następujące Osie Priorytetowe:
Oś Priorytetowa 1. Gospodarka i innowacje – celem osi jest podniesienie poziomu innowacyjności i konkurencyjności regionu poprzez wsparcie działalności B+R (badawczo-rozwojowej) oraz sektora MŚP.
Oś Priorytetowa 2. Rozwój cyfrowy – celem osi jest rozwój technologii informacyjno-komunikacyjnych i wzrost ich wykorzystania przez mieszkańców regionu.
Oś Priorytetowa 3. Gospodarka niskoemisyjna - celem osi jest przejście na gospodarkę niskoemisyjną poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii i wzrost efektywności energetycznej.
Oś Priorytetowa 4. Środowisko i kultura – celem osi jest poprawa stanu środowiska przyrodniczego oraz przeciwdziałanie zagrożeniom wynikającym ze zmian klimatu, a także ochrona dziedzictwa kulturowego.
Oś Priorytetowa 5. Transport - celem osi jest wzrost atrakcyjności inwestycyjnej województwa lubuskiego poprzez poprawę przepustowości i sprawności infrastruktury transportowej w regionie.
Oś Priorytetowa 6. Regionalny rynek pracy - celem osi jest poprawa jakości obecnych i przyszłych kadr gospodarki.
Oś Priorytetowa 7. Równowaga społeczna - celem osi jest zmniejszenie obszarów wykluczenia społecznego i niwelowanie dysproporcji społecznych.
Oś Priorytetowa 8. Nowoczesna edukacja - celem osi jest poprawa jakości kształcenia w regionie.
Oś Priorytetowa 9. Infrastruktura społeczna - celem osi jest wzrost dostępności i poprawa jakości usług społecznych, zdrowotnych i edukacyjnych w regionie.
Oś Priorytetowa 10. Pomoc techniczna – celem osi jest efektywna realizacja programu, poprzez zapewnienie skutecznego i sprawnego systemu wdrażania, niezbędnych zasobów ludzkich, skutecznego systemu informacji i promocji programu.
 
REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY – LUBUSKIE 2020
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej