Herb: Gmina Świdnica Logo: BIP Logo: Facebook

Kalendarz wydarzeńWybierz dzień z kalendarza

Lista wydarzeń w dniu:

Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej na działce nr 953/1 i 325 obręb Wilkanowo

Okres realizacji: 2021-2022
Całkowita wartość projektu (PLN): 298 995,35 zł
Stan realizacji: zadanie zrealizowane
 
Przedmiotem inwestycji była budowa sieci wodociągowej z hydrantami naziemnymi oraz sieci kanalizacji sanitarnej ze studzienkami rewizyjnymi i inspekcyjnymi dla obsługi planowanych budynków zlokalizowanych na terenie pomiędzy ulicą Wandy Komarnickiej i Kościelną w m. Wilkanowo. Włączenie kanalizacji sanitarnej do istniejącego kanału sanitarnego DN200mm na odnodze od ulicy Wandy Komarnickiej na działce 953/1. Włączenie wodociągu rozdzielczego z hydrantami naziemnymi w układzie pierścieniowym do istniejącej sieci wodociągowej DN110mm na działce 953/1 i 325. Sieci zlokalizowano na terenie, na którym obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego uchwalony UCHWAŁĄ NR XLIII/257/2017 RADY GMINY ŚWIDNICA z dn.30 listopada 2017r.   

Pozostałe zadania inwestycyjne zrealizowane w 2022 r.

Zadania inwestycyjne
 1. Remont i konserwacja dróg gminnych i wewnętrznych wraz z zakupem tłucznia- wydatki bieżące - 592.632,31 zł
 2. Budowa ciągu pieszo-jezdnego do kaplicy na terenie cmentarza w Letnicy  - 26.360,00 zł
 3. Chodnik w Letnicy – dotacja dla Powiatu (w tym z funduszu sołeckiego 20 tys. zł) - 40.415,00 zł
 4. Budowa nawierzchni asfaltowej w Koźli  - 30.750,00 zł
 5. Usprawnienie odwodnienia zatoczki przed szkołą w Świdnicy - 31.625,15 zł
 6. Nadzór inwestorski -  bud. ul. Długiej i Krótkiej - 29.520,00 zł
Dokumentacja techniczna
 1. Budowa sieci gazowej średniego ciśnienia na terenie gminy Świdnica, na trasie Słone-Radomia wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę (Etap II)” - 269.370,00 zł
 2. Przedsięwzięcie pn.: „Zagospodarowanie terenu działek nr 117/6, 121, 122/2, 122/4
  w Buchałowie pod potrzeby rekreacyjno-sportowe” Realizacja 2021-2022 - 58.000,00 zł
 3. Budowa parkingu przy cmentarzu wiejskim w m. Słone - 27.060,00 zł
 4. Budowa parkingu przy cmentarzu wiejskim w m. Letnica (zadanie w trakcie realizacji) - 11.070,00 zł
 5. Budowa ścieżki rowerowej Wilkanowo - 149.998,50 zł
 6. Wykonanie placu zabaw przy budynku szkoły w m. Słone - 8.700,00 zł
 7. Budowa ul. Morwowej w Słonem - 4.000,00 zł
 8. Budowa zatoczki autobusowej w Piaskach - 19.680,00 zł
Pogoda

Gdzie jesteśmy?

Google Map

Kontakt - stopka

Gmina Świdnica

URZĄD GMINY ŚWIDNICA
 
ul Długa 38
66-008 Świdnica
+48 68 327 31 18
+48 68 327 31 15    
 fax: +48 68 327-31-27
 www.bip.swidnica.zgora.pl
Urząd czynny w godz.:
pn. 7:00-16:00
wt.- czw. 7:00-15:00
pt. 7.00-14.00
Nr konta bankowego:
PKO BP S.A. I Oddział w Zielonej Górze
93 1020 5402 0000 0902 0027 6626
 
 
więcej